English English
 
                  Working Shop
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
一流的旋耕刀生产线 一流的齿轮生产线
严密的产品理化检测 先进的高频热处理装置
现代化的花键轴生产线 微机管理中心

 

 
 
 

Address:No.:66 Nanjing Road,Economic Development District,Jianghu,Yancheng,Jiangsu,China.
Tel:0086-515-86212683,86212789,Fax:0086-515-86212718
http://www.fidel.com.cn, E-mail: fidel@public.yc.js.cn